Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje na inwestycje w energię odnawialną w podlaskich gminach. Beneficjenci podzielą między siebie 12,7 mln zł, przy czym wszystkie nagrodzone projekty są związane z fotowoltaiką. Jednocześnie anulowano uruchomiony ostatnio nabór w konkursie, w ramach którego również można było otrzymać dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Przyznane dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Podlasia na lata 2014-2020, z konkursu Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Na razie zorganizowano pierwszy konkurs w ramach tego działania. .

Dotacje można było otrzymać na projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej, przesyłowej oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Przy czym, inwestycje musiały zakładać sprzedaż energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

Łączna wartość zakwalifikowanych do dotacji projektów wynosi blisko 28,8 mln zł, z czego przyznane dotacje to 12,7 mln zł. Dzięki dotacjom powstaną elektrownie fotowoltaiczne w gminie Hajnówka (dwie), w gminie Puńsk i w gminie Szypliszki, farma fotowoltaiczna w Knyszynie oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku produkcyjnego w Mieczach.

Anulowany konkurs

Zarząd Województwa Podlaskiego, przyznając dotacje w pierwszym konkursie na OZE w ramach działania 5.1, jednocześnie postanowił anulować drugi konkurs w ramach tego działania, w którym nabór ruszył 30 maja br.

Jak tłumaczą władze województwa, taka decyzja wynika przede wszystkim z „obecnego stanu niepewności prawnej”, jaki powstał w związku z procedowaniem nowelizacji ustawy o OZE, co utrudnia wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie należytej oceny wniosków.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, zgodnie z regulaminem oceny i wyboru projektów w ramach tego działania, konkurs może zostać anulowany w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Jak ponadto wskazują władze woj. podlaskiego, wynik pierwszego naboru wskazuje, że należy zmodyfikować kryteria wyboru projektów w tym działaniu, ponieważ na 121 złożonych wniosków pozytywną ocenę otrzymało tylko sześć.

Kolejny nabór z tego działania z RPOWP 2014-2020 planowany jest w pierwszym kwartale 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *