W trosce o stan środowiska naturalnego, jego zrównoważony rozwój oraz edukacje ekologiczna Polaków, a także rozwój lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw w celu rozwoju turystyki ekologicznej powstała inicjatywa budowy Elektromobilnych Szlaków Turystycznych.

Naszym celem jest realizacja zadań w zakresie skutecznych form promocji regionu, ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji oraz e-mobilności, które przyczynia się do poprawy stanu środowiska regionu i kraju.

Rynek paliw alternatywnych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju, jednocześnie infrastruktura służąca ładowaniu samochodów elektrycznych  liczba ładowarek do samochodów i rowerów elektrycznych nie zachęca potencjalnych użytkowników aut spalinowych do zamiany na auta nisko emisyjne, a samych użytkowników aut elektrycznych do podróży w miejsca bez infrasturuktury do ładowania aut i rowerów elektrycznych. Problem dotyczy głównie obszarów słabo zurbanizowanych: Gmin wiejskich i miejsko wiejskich, oddalonych od dużych miast oraz głównych dróg i autostrad, gdzie infrastruktura alternatywnych paliw rozwija się w sposób dynamiczny.

Realizacja Projektu Elektromobilny Szlak Turystyczny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem po stronie Jednostek Samorządu Terytorialnego chcących realizować przedsięwzięcie, które pozwoli w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju elektromoblilności w Polsce. Poprzez działania edukacyjne i inwestycyjne wpływające na zwiększenie świadomości ekologicznej z naciskiem na elektromobilność i alternatywne źródła paliw, ale również zachęci użytkowników aut elektrycznych – poprzez zapewnioną infrastrukturę zlokalizowaną w strategicznych lokalizacjach – do  rozwoju turystyki, w tym turystyki rowerowej, na obszarach objętych Elektromobilnym Szlakiem Turystycznym oraz w znaczący sposób wpłynie na poprawę ochronę środowiska poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych PM 10 i PM2,5.

Plan budowy Elektromobilnych Szlaków Turystycznych ma na celu stworzenia ram do grupowej inicjatywy Jednostek Samorządu Terytorialnego zmierzającej do pozyskania finansowania oraz budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenach będących własnością JST.

Konstrukcja Elektromobilnych Szlaków Turystycznych opiera się na zaangażowaniu Wójtów, Burmistrzów w proces planowania, projektowania, oraz zagospodarowania przyszłych potrzeb społeczności lokalnej w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Chcemy aby gminy poprzez promocję i budowę pierwszych stacji ładowania samochodów elektrycznych w sąsiedztwie Urzędów Gminnych/Miejskich  a także głównych punktach turystycznych rozpoczęły proces budowy Polskiej sieci transportu niskoemieyjnego

W pierwszym etapie projektu na terenie każdej z gmin na Elektromobilnym Szlaku Turystycznym powstaną 4 stacje ładowania samochodów elektrycznych gdzie możliwe będzie darmowe ładowania samochodów elektrycznych w okresie pierwszych 3 lat.

W ramach rozwoju klastra została opracowana strategia rozwoju obejmująca inwestycje w OZE w strategicznych obszarach:

  1. Budowa mikroinstalacji prosumenckich – obszar jest dedykowany mieszkańcom Gmin wchodzących w skład Klastra;
  2. Budowa dużych instalacji fotowoltaicznych powyżej 1 MW – inwestycje będą realizowane przez podmioty – przedsiębiorstwa, inwestorzy, członkowie klastra – zainteresowane budową instalacji na preferencyjnych zasadach (dofinansowania dedykowane Klastrom Energii – POOIŚ, RPO itp.)
  3. Budowa stabilnych instalacji wytwarzających energię w kogeneracji – spalarnia śmieci, biogazowania – inwestycje będą realizowane przez Partnerów Klastra

Koordynator klastra odpowiedzialny jest za poszukiwanie oraz pozyskiwanie możliwych form finansowania inwestycji.

W ramach budowy dużych instalacji OZE – powyżej 2 MW –  istnieje możliwość pozyskania dofinansowania aż do 85% kosztów kwalifikowalnych – nabór wniosków rozpoczyna się we wrześniu 2018 r.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel.:
+ 12 446 4297, +48 790 012 496
lub mailowo: info@sceo.info

Jak przystąpić do inicjatywy Elektromobinych Szlaków?

Poniżej zamieszczamy formularze, które należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie wysłać do nas na skrzynkę kontaktową.
Zachęcamy do współpracy: przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz obywateli.

Deklaracje członkowskie SCEO

Deklaracje dla wolontariuszy SCEO

Przewodnik Elektromobilności

Cele