Dzięki różnorakim programom pomocowym Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai i Gospodarki Wodnej, jesteśmy wstanie zaoferować szeroki wachlarz dotacji i pomocy finansowych, przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznych.

Finansowanie OZE – Unia Europejska

FIRMY
Wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej m.in.:
– budowa, przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np. energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy,
– modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
– modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
– zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie,
– budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE,
– zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja budynków publicznych w poniższym zakresie:
– budowa, przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np.: energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy,
– kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych), modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji,
– wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
– budowa/modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych,
– budowa/modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
– budowa lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE.

Programy NFOŚiGW

OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

PROSUMENT-DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI OZE

Zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
– energii elektrycznej lub
– ciepła i energii elektrycznej,
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych

Finansowanie
– dotacja
a) 40% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.
– preferencyjny kredyt
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROSUMENT-DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI OZE

Zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
– energii elektrycznej lub
– ciepła i energii elektrycznej,
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych

Finansowanie
– dotacja
a) 40% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.
– preferencyjny kredyt
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

LEMUR-ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Budowa nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Finansowanie
– pożyczka/dotacja do 70% inwestycji

PRZEDSIĘBIORCY

BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii

Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Budowa, rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach: np.:
– systemy fotowoltaiczne od 200 kWp do 1 MWp,
– elektrownie wiatrowe do 3MWe,
– małe elektrownie wodne do 5MW,
– źródła ciepła opalane biomasą do 20 MWt.

Finansowanie
– pożyczka – kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
– oprocentowanie w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%.
– poziom wsparcia w przypadku systemów fotowoltaicznych – do 75 % kosztów

AUDYT ENERGETYCZNY/ELEKTROENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Dofinansowanie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych dla firm u których wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wynosiła 20 000 MWh/rok:
– Audyty energetyczne procesów technologicznych,
– Audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
– Audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
– Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Finansowanie
– dotacja do 70% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw dla firm u których wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wynosiła 20 GWh/rok w tym:
– technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez m.in. odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
– technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
– modernizacja procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,
– wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Finansowanie
– pożyczka do75%kosztówkwalifikowalnychprzedsięwzięcia
– oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M – 150 pkt. bazowych (minimalnie 2,5% w skali roku),
– kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł,
– przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego

E-KUMULATOR – EKOLOGICZNY AKUMULATOR DLA PRZEMYSŁU

– budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych,
– przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20MW i nie większej niż 40MW,
– przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna.

Finansowanie
– pożyczka z możliwością umorzenia w kwocie od 0,3 mln PLN do 50 mln PLN
– do 75% kosztów kwalifikowalnych

INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP

– przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń,
– przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii,
– przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii,
– inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii.

Finansowanie
– dotacja w wysokości max. 15%
– preferencyjny kredyt

GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH – GEKON

Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych.

Finansowanie
– dotacja
– faza B+R: 0,5 mln zł do 10 mln zł
– faza wdrożeniowa: do 20 mln zł na projekt lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *