Google wprowadza narzędzie, które pomoże wyliczyć zasadność instalowania paneli słonecznych dla konkretnego domu. Na razie skorzystają z niego tylko mieszkańcy wybranych stanów w USA, ale Google już zapowiada, że planuje rozszerzać zasięg usługi

Więk­szość dys­ku­sji na temat tego, czy in­sta­la­cja pa­ne­li sło­necz­nych na dachu ma sens i czy się opła­ca, ba­zu­je na oso­bi­stych prze­ko­na­niach i do­świad­cze­niach. Tym­cza­sem naj­now­szy pro­jekt Go­ogle „Sun­ro­of” do­kład­nie wy­li­cza, jak wiele ener­gii mar­nu­je­my i jak dużo mo­gli­by­śmy za­osz­czę­dzić.

Funk­cjo­nal­ność wy­ko­rzy­stu­je zdję­cia Ziemi wy­ko­na­ne w wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści oraz dane na temat na­sło­necz­nie­nia. Po­łą­cze­nie tych dwóch in­for­ma­cji po­zwa­la oce­nić, jak dużo ener­gii elek­trycz­nej można by­ło­by wy­pro­du­ko­wać, gdyby po­kryć dachy pa­ne­la­mi fo­to­woltaiczny­mi.

Go­ogle w tym celu ana­li­zu­je zdję­cia sa­te­li­tar­ne, na któ­rych spraw­dza, jak dużo słoń­ca do­cie­ra do po­szcze­gól­nych po­ła­ci dachu. Ana­li­zu­je za­chmu­rze­nie, orien­ta­cję dachu wzglę­dem stron świa­ta, jak rów­nież dane o za­cie­nie­niu po­wo­do­wa­nym np. drze­wa­mi czy są­sia­du­ją­cy­mi bu­dyn­ka­mi.

Ana­li­za opła­cal­no­ści in­we­sty­cji w pa­ne­le sło­necz­ne jest znacz­nie bar­dziej wni­kli­wa. W następ­nym kroku Sun­ro­of uwzględ­nia ceny prądu i jego prze­sy­łu w da­ny­mi re­gio­nie, a także ewen­tu­al­ne do­fi­nan­so­wa­nie pu­blicz­ne, na jakie może li­czyć in­dy­wi­du­al­ny in­we­stor, który chce ko­rzy­stać z wła­snych i zie­lo­nych źró­deł ener­gii.

Kal­ku­la­cja idzie dalej. Na pod­sta­wie wpro­wa­dzo­nych przez użyt­kow­ni­ka da­nych z roz­li­czeń do­star­cza­nych przez za­kład ener­ge­tycz­ny – głów­nie ilo­ści zu­ży­te­go prądu – apli­ka­cja sugeru­je, ja­kie­go typu i jak dużą oraz jak efek­tyw­ną in­sta­la­cję na­le­ży sobie za­fun­do­wać.

To nie wszyst­ko. Tym, któ­rzy na pod­sta­wie da­nych pre­zen­to­wa­nych przez Sun­ro­of stwier­dzą, że oszczęd­no­ści pły­ną­ce z in­sta­la­cji pa­ne­li sło­necz­nych są wy­star­cza­ją­ce, Go­ogle pod­po­wie też, gdzie się udać i które firmy w naj­bli­żej oko­li­cy zaj­mu­ją się in­sta­la­cją pa­ne­li słonecz­nych.

Obec­nie pro­jekt Sun­ro­of obej­mu­je tylko nie­któ­re mia­sta w Sta­nach Zjed­no­czo­nych: Boston czy San Fran­ci­sco. Gi­gant z Do­li­ny Krze­mo­wej za­po­wia­da jed­nak, że nie­ba­wem funkcjo­nal­ność zo­sta­nie roz­sze­rzo­na na całe Stany Zjed­no­czo­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *