Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z w wybranymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. NFOŚiGW zapewnia, że projekt ma nowatorski i unikatowy charakter w skali Europy.

Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.3.Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.3, w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę partnera wiodącego. Partnerami w projekcie są WFOŚiGW w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, a także Województwo Lubelskie.

Budżet projektu wynosi ok. 129 mln zł i jest w 100-procentach dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ (2014-2020). Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 lutego 2015 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Projekt polega m.in. na budowie ogólnokrajowej sieci doradców. Odbiorcami działań mają być instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. W ramach projektu realizowane będzie też wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)/SEAP/SECAP, przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

NFOŚiGW informuje, że aktualnie w ramach projektu pracuje 70 doradców w 16 regionach kraju, którzy mają udzielać nieodpłatnych usług doradczych „celem wsparcia głównie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20 przez Polskę”.

Kontakt do doradców z poszczególnych regionów (link)

 

Źródło: Gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *