1. informowanie społeczeństwa i władz o problemach środowiska i uświadamianie o zagrożeniach, możliwościach działania oraz o odpowiedzialności,
 2. upowszechnianie w społeczeństwie informacji o odnawialnych źródłach energii,
 3. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych,
 4. finansowanie i prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej na rzecz ludności gmin, przyczyniając się do organizacji imprez kulturalnych, festiwali, pokazów i wystaw służących promocji regionów
 5. inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska,
 6. udzielanie wsparcia mieszkańcom w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
 7. pozyskiwanie źródeł finansowania, w tym z programów pomocowych, w celu wsparcia i realizacji celów statutowych,
 8. opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie statutowych działań,
 9. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 10. wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia, wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
 11. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych,
 12. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców.

Działalność gospodarcza

Stowarzyszenie SCEO może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

– przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting), – wytwarzania energii elektrycznej, – handlu energią elektryczną, – pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, – doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, – naukowym i technicznym, – dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, – organizacji targów, wystaw i kongresów, – pozaszkolnej formy edukacji i wspomagającej edukację,

Wszystkie działania Stowarzyszenia odbywają się z poszanowaniem aktualnie  obowiązujących przepisów prawnych.