SCEO LogoStowarzyszenie o nazwie Czysta Energia Odnawialna (skrócona nazwa SCEO) jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem niezarobkowym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach i zakresie działania. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać fundacje. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami i Statutu. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Węgrzce a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Stowarzyszenia jest bezterminowy. Stowarzyszenie SCEO jest organizacją zarejestrowaną dnia 22.09.2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000574345 i posiada osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. działanie na rzecz promowania przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem czystej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 2. udział w tworzeniu nowych koncepcji w dziedzinie wytwarzania czystej energii oraz poszukiwanie wsparcia i współpracy międzynarodowej w tym zakresie,
 3. promowanie technologii i innowacyjnych rozwiązań dla wykorzystania odpadów do produkcji energii, tworzenie inicjatyw wpływających na jakość segregacji odpadów oraz świadomość lokalnego społeczeństwa, wspieranie działań legislacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji o sposobach segregacji odpadów, działania edukacyjno-promocyjne w zakresie segregacji odpadów.
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej oraz kulturalno-oświatowej propagującej wartości ekologiczne i innowacyjne,
 5. wspieranie rozwoju i zastosowań nowoczesnych materiałów, usług i technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców wsi i miast,
 6. inicjowanie i organizowanie szkoleń, kongresów i spotkań o charakterze ekologiczno-integracyjnym,
 7. wspieranie działań rozwijających i promujących ekologiczną świadomość lokalnej społeczności na obszarach wiejskich oraz miejskich,
 8. organizowanie obozów naukowych, wycieczek i innych form zorganizowanego działania na rzecz ekologii,
 9. edukacja ekologiczna (wystawy, działalność wydawnicza, audiowizualna, itp.), współpraca ze szkołami, realizacja programów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 10. wspieranie samorządów terytorialnych w działaniach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, wykonywanie analiz możliwych korzystnych rozwiązań w dziedzinie OZE dla JST,
 11. promowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii i inteligentnego zarządzania energią w przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.
 12. udział w tworzeniu płaszczyzn i zasad współpracy energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską.
 13. wspieranie i promowanie energetyki obywatelskiej celem uzyskania zwiększenia lokalnego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów niezurbanizowanych.
 14. wpływanie na prawne i rynkowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej,
 15. propagowanie polskich programów wsparcia, doświadczeń, osiągnięć i potencjału w dziedzinie efektywności OZE.
 16. podnoszenie i wzmacnianie znaczenia międzynarodowych powiązań podmiotów polskiego rynku energetycznego dla zwiększania ich operatywności i aktywności.
 17. wspieranie kogeneracji w energetyce niosącej korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
 18. promowanie rozwiązań chroniących środowisko w zakresie oddziaływania na ludzi, rośliny i zwierzęta,
 19. wspieranie i promowanie produktów spożywczych ekologicznych, w szczególności regionalnych oraz produkowanych przez mieszkańców wsi i miast,
 20. podejmowanie współpracy z władzami lokalnymi i państwowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz biznesem,
 21. reprezentowanie społeczeństwa oraz uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska,
 22. prowadzenie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej oraz poligraficznej wspierającej działania statutowe,
 23. inicjowanie współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 24. prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej promującej ekologiczne budownictwo drewniane, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z takiego rozwiązania, takich jak energooszczędność, ochrona środowiska, czas budowy- w szczególności w porównaniu do energochłonnego budownictwa tradycyjnego.
 25. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce z wykorzystaniem technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, w szczególności poprzez budowę drewnianych domów, zarządzanie takimi obiektami oraz pozyskiwanie i inicjowanie nowych rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna.
 26. udział w tworzeniu norm zapewniających wysoką jakość rozwiązań stosowanych w budownictwie drewnianym, współpraca z instytucjami działającymi w zakresie budownictwa drewnianego.

Sposoby realizacji celów

 1. informowanie społeczeństwa i władz o problemach środowiska i uświadamianie o zagrożeniach, możliwościach działania oraz o odpowiedzialności,
 2. upowszechnianie w społeczeństwie informacji o odnawialnych źródłach energii,
 3. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych,
 4. finansowanie i prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej na rzecz ludności gmin, przyczyniając się do organizacji imprez kulturalnych, festiwali, pokazów i wystaw służących promocji regionów
 5. inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska,
 6. udzielanie wsparcia mieszkańcom w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
 7. pozyskiwanie źródeł finansowania, w tym z programów pomocowych, w celu wsparcia i realizacji celów statutowych,
 8. opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie statutowych działań,
 9. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 10. wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia, wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
 11. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych,
 12. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców.

Działalność gospodarcza

Stowarzyszenie SCEO może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

– przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting),
– wytwarzania energii elektrycznej,
– handlu energią elektryczną,
– pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
– doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
– naukowym i technicznym,
– dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów,
– organizacji targów, wystaw i kongresów,
– pozaszkolnej formy edukacji i wspomagającej edukację,

Wszystkie działania Stowarzyszenia odbywają się z poszanowaniem aktualnie  obowiązujących przepisów prawnych.