Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanych na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na: modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie; głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach; zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc., natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc. nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Co ważne, inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

  • Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 1 500 000,00 zł.
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80 proc.
  • Wnioski w konkursie można składać od 16 czerwca do 9 września br.
  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *