Stowarzyszenie o nazwie Czysta Energia Odnawialna (skrócona nazwa SCEO) jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem niezarobkowym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach i zakresie działania. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać fundacje. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami i Statutu. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Stowarzyszenia jest bezterminowy. Stowarzyszenie SCEO jest organizacją zarejestrowaną dnia 22.09.2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000574345 i posiada osobowość prawną.